dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Setkání 3. věku: Izrael a příběh

Přednášející prof. L. Hejdová 2
Přednášející prof. L. Hejdová 2

Izrael a příběh Ježíše

V předvečer zahájení nového liturgického roku – Adventu – se v NO CČSH v Karlíně uskutečnila dne 27. 11. 2018 pod názvem Izrael a příběh Ježíše, přednáška spisovatelky a výtvarnice, profesorky literatury, výtvarné výchovy a filozofie na Gymnáziu Zikmunda Wintera v Rakovníku Mgr. Lenky Hejdové, příznačně věnovaná životu a místům spojeným s Ježíšem Kristem.

Nazaret, hora Tábor, Betlém, Pole pastýřů, Galilejské jezero, Magdala, řeka Jordán a příběh Jana Křtitele i s údajným místem popravy v Mukawiru v Jordánsku, Judská poušť a Wádí Quelt, Kafarnaum, Jeruzalém, Kumrán, a další místa biblických příběhů... Aprobace český jazyk a literatura, výtvarná výchova, dějiny umění, dokončené studium psychologie a psychoterapie na Skálově institutu a po revoluci také Filozofická fakulta UK, obor religionistika a propojení znalostí z těchto oborů, umožnilo Mgr. Lence Hejdové zpracovat z jejích cest po Izraeli, Palestině a Jordánsku fundovanou a zároveň velmi zajímavou a poutavou přednášku, doplněnou množstvím autentických fotografií. V úvodu přivítala přítomné a přednášku uvedla PhDr. Olga Nytrová. Poté jsme měli možnost projít se prostřednictvím fotografií a výkladu po Nazaretu, kde Ježíš vyrůstal. Nahlédli jsme do prostoru baziliky Zvěstování, kde možná žila Panna Marie, zastavili se v místech, kde mohla stát Josefova tesařská dílna a jeho domov, dům sv. Rodiny, nad kterým se nyní tyčí kostel sv. Josefa, postáli jsme u nenápadné Mariiny studny, z níž podle legendy nabírala Ježíšova matka vodu. Prošli jsme Rajskou zahradou, bazilikou Chlapce Ježíše, kostelem Večeře Páně, anebo bazilikou Proměnění Páně, podívali jsme se i do blízkého městečka Cipori (Seforis), místa narození sv. Anny, matky Marie. Zahlédli jsme Har Tavor – horu Tábor, ležící nedaleko Nazaretu. Dalším zastavením bylo město Betlém, město Davidovo a místo narození Ježíše. Tady jsme vstoupili do baziliky Narození Páně, ale i do kostela sv. Kateřiny, z něhož jsou každoročně na Štědrý den (o Vánocích) vysílány televizní přenosy půlnoční mše. S úctou jsme postáli v Mléčné jeskyni, kde při útěku z Betléma do Egypta při vraždění neviňátek naposledy Marie nakojila malého Ježíška. Dle pověsti zbělela tato jeskyně, když na zem ukáplo Mariino mateřské mléko. Procházka pokračovala do kaple Modliteb, kde se 24 hodin denně modlí sestry řádu Uctívání Nejvyšší Svátosti, za splnění proseb žen, které se touží stát matkami, k domu sv. Josefa, na Pole pastýřů, kde anděl zvěstoval pastýřům narození Ježíše. Poté jsme se vydali k řece Jordán, do míst, kde Jan Křtitel pokřtil Ježíše. Místo popravy Jana Křtitele není přesně známé, předpokládá se, že to mohlo být v Betanii, tedy nedaleko míst, kde křtil, v úvahu připadá Herodův palác nedaleko Mrtvého moře a Mukawir. Navštívili jsme také malou vesnici Be´er Ja´akov, neboli Jákobovu studnu. Naše putování vedlo nakonec do Jeruzaléma. Chrámová hora, na jejíž západní straně leží Zeď nářků, která jediná zbyla z původního židovského chrámu, Šalamounův chrám, bazén Bethesda v údolí Beth Zeta, kam se uchylovali nemocní k léčivé vodě. Od roku 1856 stojí na jihovýchodním okraji jednoho z bazénů chrám uzdravení zasvěcený sv. Anně. Prošli jsme Getsemanskou zahradou a navštívili Olivovou horu, podívali se do kostela Všech národů, kde máme na zdi krásným písmem vepsanou také českou verzi modlitby Otčenáš. Další zastávka byla na Křížové cestě, která ačkoliv není dlouhá, leží na území Izraele a Palestiny. Na palestinském území je tržiště, druhá část je spíše evropského typu. Doputovali jsme až do chrámu Božího hrobu, jednoho z nejvýznamnějších poutních míst křesťanů, kde jsme měli možnost shlédnout i místa, kde měl být Ježíš ukřižován a kam mělo být položeno tělo Ježíše po sejmutí z kříže. Zastavili jsme se i na místě zvaném Golgota, druhé možné variantě ukřižování, a prohlédli si Zahradní hrob, který je také jednou z možností, kde mohl být ve skále vytesaný hrob Josefa Arimatejského, do kterého bylo tělo Krista uloženo.

V závěru přednášky přiblížila Mgr. Lenka Hejdová místo Kumrán, kde byly v jeskyni nalezeny svitky z Kumránu a hovořila také o okolnostech jejich nalezení.

V další části programu poděkoval Mgr. Hejdové ThDr. Jiří Vaníček a připomenul dějinný význam kumránských nálezů, které potvrdily věrnost tradování biblických textů. Zároveň zavzpomínal na své návštěvy Izraele a ve shodě s přednášející se podělil o pocity a postřehy, které ho provázely při návštěvách svatých míst. Svůj vstup zakončil úvahou k současnosti s poukazem na skutečnost, že vždy, kdy se lidé vzdálili od Boha, následovaly pohromy individuální i sociální.

Pořad zakončila svými vzpomínkami a dojmy z návštěvy Jeruzaléma PhDr. Olga Nytrová, zejména vzpomínkou na ranní posezení a rozjímání pod prastarými olivovníky z dob Ježíše Krista v Getsemanské zahradě, kde nakonec zůstala v meditaci a modlitbě téměř celý den. Obdivovala přes dva tisíce let staré olivovníky s mohutnými kmeny, zářivé narcisy. Prožívala toto úžasné místo do hloubky. Obdobně prožila Zeď nářků. V zahradě Getsemane mírně poprchávalo, a tak tam turisté nepřišli, kromě tři Japonců, kteří se dlouho nezdrželi. Vzpomínala na to, že Ježíš se zde modlil o samotě Žalm 22, ponořil se tu do modlitby a věděl, co ho čeká. Ale byl si jist, že Otcova náruč je s ním, on je milovaný prvorozený Syn Boží a má veliký úkol jako náš Spasitel.

Přednášku uspořádal literárně dramatický klub Dialog na cestě, NO CČSH v Karlíně, a to ve spolupráci s Městskou částí Prahy 8, Pražským klubem spisovatelů a Obcí spisovatelů.

Mgr. Zuzana Havelková

01 Dr. J. Vaníček hovoří na úvod k tématu
01 Dr. J. Vaníček hovoří na úvod k tématu

03 O. Nytrová představuje hosta 2
03 O. Nytrová představuje hosta 2

04 Pohled do publika
04 Pohled do publika

05 L. Hejdová s manželem
05 L. Hejdová s manželem

 

 

 

Setkání 3. věku listopad
Setkání 3. věku listopad

Powered by PD CČSH