Členové a hosté

Bendlová Peluška, PhDr. CSc.

"Bendlová Peluška, PhDr. CSc."

   *1931, Piešťany. Absolventka FF UK obor dějiny filosofie. Vyučuje na ČVUT a ve FÚ ČSAV. Disertace - Kapitoly z dějin katolické filosofie. Zaměření na novotomismus (zvláště na existenciální interpretaci Tomáše Akvinského u Maritaina, Gilsona, Swieżawského ad.), na teilhardismus, křesťanský personalismus atd. Jako stipendistka francouzské vlády studovala v l. 1966 –67 na Sorbonně (École Pratique des Hautes Études). V r. 1969 účast na teilhardovském sympoziu ve Vézelay. S nástupem tzv. normalizace byla  z ÚFS ČSAV propuštěna. Od r. 1990 působí opět na FÚ, v jeho oddělení filosofie 20. století. Orientuje se hlavně na křesťanskou a židovskou filosofii i dialogu (G. Marcel, M. Buber, E. Lévinas ad.) a na moderní francouzské myšlení vůbec, především na Teilharda de Chardin. O filosofii dialogu přednáší též externě na FF UK. Ve své vlastní filozofii považuje za stěžejní alternativu „být” nebo „mít”. V soudobé přízemní a šosácké orientaci na konzum a vlastnictví spatřuje příkrý rozchod s oběma základními liniemi evropského duchovna, odvíjejícího se od „péče o duši” Platonova Sókrata i od metanoia novozákonního Ježíše. Bibliografie: Člověk a moderní katolicismus, 1965; Důkazy boží existence v dějinách filosofie, 1966; Teilhard de Chardin – nová naděje katolicismu? 1967; Gabriel Marcel, 1993. Sborníky: Vznik a vývoj křesťanství, Přehled dějin filosofie pro studenty FF UK, 1963; Novotomismus, Některé aspekty katolické filosofie člověka, Bozi a lidé, 1966. Čas. přísp.: O některých rysech katolické filosofie člověka, AUC – PhH 1964, Renovatio accomodata, LtN 1965; Teilhard de Chardin a soudobý katolický personalismus, FČ 1965; 30 lat temu w Pradze – Miedzynarodowy kongres Wolnomyslicieli,1966; Teilhard de Chardin redivivus, FČ 1991; Lidský fenomén Teilharda de Chardin, Souvislosti 1992; Smrt, přežití a nesmrtelnost u G. Marcela, FČ 1993; Několik poznámek k Marcelově „Fenomenologii a dialektice tolerance” i k jeho pojetí tolerance vůbec, FČ 1995. Překlady: J. Wiatr: Angažovaná sociologie, 1970; Z díla G. Marcela, Gabriel Marcel, 1993.

bendlova

Powered by PD CČSH