Členové a hosté

Tretera Ivo, PhDr. Prof.

tretera

"Tretera Ivo, PhDr. Prof."

1933 - 2012. Absolvent FF UK obor filosofie e a historie (diplomová práce O některých gnoseologických otázkách pedagogiky, kandidátská dizertace Pravda a intuice. V l. 1966–67 studoval na univerzitách v Nancy a Paříži (setkání s P. Ricoeurem a J. Hyppolitem). V období tzv. normalizace mu byla zakázána pedagogická činnost. Po nuceném odchodu z FF působí jako archivář. Průpravou pro jeho dnešní převažující zaměření na filozofii existence byly mu i přednášky o fenomenologii a heideggerovské bytové semináře J. Patočky. Od roku 1990 opět členem katedry filozofie FF UK, jmenován docentem a r. 1995 profesorem pro obor dějiny filozofie. Je rozhodným odpůrcem současné idolatrie vlastnictví, peněz a konzumu. Oporu pro upřednostňování lidských a duchovních hodnot nalézá v sokratovské i judeokřesťanské tradici evropské kultury.

Bibliografie:

Dějiny filosofie I. Antika, 1981; Dějiny filosofie II. Středověk, Novověk, 1986; E. Mach na pražské univerzitě. E. Mach at the University of Prague, 1988; J. F. Herbart a jeho stoupenci na pražské univerzitě, 1989; Nástin dějin evropského myšlení, 1996. Sborníky: Gnoseologické otázky teorie vyučování, Otázky teorie poznání, 1957; Problém kontinuity ve filosofii výchovy, Kant v současné polské filosofii, K otázkám Kantovy filosofie, AUC – Ph 1974; Osvícenství v Hegelově filosofii dějin, Otázky Schellingovy filosofie, AUC – Ph 1975; K otázce metafyziky Josefa Durdíka, Sb. Archivu UK k životnímu jubileu K. Litsche, 1989; T. G. Masaryk jako univerzitní pedagog, T. G. M. k učitelům a studentům, Studia paedagogica 4, 1990; The bibliography of Ernst Mach from the years of his Prague activity, Ernst Mach and the Development of Physics, Conference papers, 1991; Ernst Mach in Prague, ed. J. Blackmore, E. Mach – a deeper look: documents and new perspectives, Dordrecht – Boston – London 1992; Schauerův vztah k Hegelovi, Hegel v Čechách, na Moravě a v Americe. Sb. k životnímu jubileu M. Sobotky, 1993; Filosofické aspekty Schauerova díla, Hubert Gordon Schauer. Osobnost, dílo, doba. Sb. příspěvků mezioborového vědeckého symposia, 1994; Aspekt celostnosti jakožto konstitutivní rys mentality našeho věku, Pamětní spis k životnímu a pracovnímu jubileu prof. R. Palouše, Studia paedagogica 11, 1995; Czech philosophy, ed. T. Honderich, The Oxford Companion to Philosophy, Oxford – New York 1995 ad.

tretera

Powered by PD CČSH